AnasayfaAnasayfa
HakkımızdaHakkımızda
İletişimİletişim
GizlilikGizlilik
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?Savaş sonrasında henüz özel teşebbüs güç kazanamamıştı. Devlet sanayi alanında atılımda öncülük etmeliydi. Bu...
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?Devlet ekonominin merkezine alınmış, özel teşebbüs henüz oluşmadığı için, milli sermaye yetersizliğinden dolayı, devlet ...
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilemez. Bunun sebebini şu şekilde izah edebiliriz. Demokra...

2012-2013 kimya 2.dönem zümre toplantı tutanağı

1 sene önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Anahtarlar: 2010-2011 kimya 2.dönem zümre toplantı tutanağı indir , 2012-2013 2.dönem 2010-2011 kimya 2.dönem zümre toplantı tutanağı yükle , 2010-2011 kimya 2.dönem zümre toplantı tutanağı tıkla indir , 2012-2013 2010-2011 kimya 2.dönem zümre toplantı tutanağı ara,2010-2011 kimya 2.dönem zümre toplantı tutanağı bul,2010-2011 kimya 2.dönem zümre toplantı tutanağı sunusu,

KOZAN TİCARET MESLEK LİSESİ VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM KİMYA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAGI

  
Karar No        : 2

Karar Tarihi  : 10 / 02 / 2013

GÜNDEM MADDELERİ
1.    Açılış ve  yoklama,
 2.   I. Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi
 3.   Kaynak araç ve gereçlerin gözden geçirilmesi
 4.   2104 – 2212 – 2488  Sayılı Tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük  konularına derslerde yer verilmesi,
5.   Öğrencilerin I. Dönemki başarı durumları ve başarıyı artırıcı tedbirler,

 6.   M.E.B Ödev yönetmeliğinin esaslarının 2300 STD’den okunması ve ödevlerin takibi,
 7.   08.12.2004 tarih ve 25664  sayılı M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’nin okunması,
 8.   2425 sayılı tebliğler dergisi Orta Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin okunması,
 9.   Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerle ölçme ve değerlendirme,
 10. Yazılı ve sözlü notlarının uygulanma esasları,
 11.  Öğrenci ve öğretmen ilişkilerinin gözden geçirilmesi,
 12.  Uygulamada görülen aksaklıklar ve bunların çözüm yolları,
 13.  Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Zümre başkanı Ercan ÖZEN; 2012-2013   Eğitim ve Öğretim yılının 2. Döneminin eğitim camiası için başarılı geçmesi dilekleri ile toplantıyı açtı.Toplantıda zümre öğretmenlerinin  hazır olduğu görülerek diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. I.dönem zümre kararları gözden geçirilerek , alınan kararların uygulandığı görüldü.

3. I. Dönem zümresinde belirtilen kaynak araç ve gereçler aynen kullanılmasına karar verilmiştir.

4. Zümre başkanı Ercan ÖZEN;  2104, 2212 ve 2518 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki Atatürkçülük ile ilgili konuların 2. Dönemde de derslerde yeri geldiğince önemle işlenmesi gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca  Zümre başkanı Ercan ÖZEN; Atatürkçülüğün derslerde davranış haline getirilmesi hususunda öğretmenlere düşen görev ve sorumluluklar üzerinde durdu.

5. Zümre başkanı Ercan ÖZEN; I.Dönem sonu itibari ile 9. sınıfların % 50, 10. sınıfların ise %86’lık başarı ortalamasına sahip olduğunu belirtti.

            9.sınıflarda genel olarak başarı birinci dönem sonunda düşük olduğunu belirten Zümre başkanı Ercan ÖZEN; bunun sebeplerinin başında bilinçli öğrenci sayısının azlığı, velilerin ilgisizliği, öğrencilerin İlköğretim sınıf geçme sistemi ve disiplin yönetmeliğine iyi adapte olduğu, bununda onlarda olumsuz yönde etki ettiği, derslere düzenli ve sürekli çalışmadıkları, tekrar etmemeleri, çalışmaların plansız olması ve sayısal konularda matematik temel eksikliği gibi hususların öğrenci başarısını etkileyen olumsuzlukların başında geldiğini belirtti Elif YÜCE;  aynı düşüncelere katılarak ilave olarak öğrencilere az çalışmalarından ve suistimale açık kapı bırakmamak için I.Dönem pozitif kanaat kullanılmadığının da  başarının  düşük görülmesine neden olduğunu belirterek II.Dönem özellikle çalışmalarında gelişme gösteren, kendini ispatlayan, derse katılan öğrencilere yalnızca ders esnasında değil ayrıca ortalamalar verilirken de pozitif kanaat verilebileceğini söyledi
            Önder KARAKOCA; başarının bazı sınıflarda çok düşük olduğunu belirterek  bu   sınıflarda eğer seviye düşükse daha basite indirgeyerek güncel anlaşılır ilgi çekici örneklerle dersler işlenirse onlarında başarılı olacağına inandığını belirterek, bahsedilen olumsuzlukların genelde aile    yapılarından ve özellikle ekonomik sıkıntı ve aile içi sorunların çok yoğun olduğu bölgemizi dikkate    alarak, öğrencilerin okul içinde ve ilimizde ki  sportif ve sosyal faaliyetlerdeki  başarılarının da mutlaka kanaatlerinizde kullanılması gerektiğini söyledi.
            Başarının daha da artırılabilmesi için ;

 

            a)Düşündüklerini ifade edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hususunda Edebiyat dersi öğretmeni ile, sayısal işlemlerdeki becerilerin arttırılması noktasında ise Matematik öğretmeni ile işbirliği içinde olunması,

            b) Dengesiz beslenme, çok televizyon seyretme; televizyon programı seçme kabiliyetlerini geliştirememeleri, zaman zaman okuldan kaçıp internet cafelere gidilmesi  gibi olumsuz durumların öğrencilere olumlu yaklaşılarak giderilebileceği ve öğrencilere bu konularda nasıl hareket etmeleri gerektiği hususunda bilgiler verilmesi,

            c)Velilere; öğrencilere olabildiğince iyi bir çalışma ortamı sağlamaları, anlayışla yaklaşmaları, özellikle her türlü şiddetten uzak durmaları, bu süreçte öğrencilerin olumlu ya da olumsuz davranışlarının öğretmenlerle paylaşılmasının tavsiye edilmesi,

            d) Derslere devam konusunda gerek idare, gerekse sınıf rehber öğretmenleri ile işbirliği içerisinde olunması,

            e) Verilen ödevlerin sık sık kontrol edilmesi,

           

            f)Başarılı öğrencilerin başarılı olduğu anda ödüllendirilmesi,

            g) Dersin ilk 10 dakikasında önceki konuyla ilgili bağlantılı soruların sorulması ve açıklanması ile yeni konuya geçiş yapılması

            h)Öğrencileri aktif tutabilmek için soru-cevap yönteminin sık sık kullanılması,

            i) Öğrencilerin çalışmalarında, onların anlayamadıkları yerler hususunda onlara rehberlik edilmesi gerekliliği ve bu ana hatlar paralelinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

6. 2300 Sayılı Tebliğler Dergisindeki ödevler ile ilgili yönetmelik okundu. Zümre başkanı Ercan ÖZEN; öğrencilere verilen yıllık ödevlerin Nisan ayının son haftasında toplanması gerektiğini hatırlattıktan sonra ödevler konusunda değerlendirme yapılırken kaynak eserlerden yeterince faydalanıp faydalanılmadığı, ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olunup olunmadığı gibi hususlarda değerlendirmenin esas alınmasının gerekliliği üzerinde durdu. Önder KARAKOCA; I. dönem zümre tutanağında tespit edilen ödev konularının öğrencilere dağıtıldığını bu ödevlerin değerlendirilmesinin  yine I. dönem zümre tutanağında tespit edilen puanlama sistemine göre yapılacağını belirtti. Ayrıca bu ödevlerin belirli zaman aralıklarında takip edilmesinin önemini anlattı.
7. 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Talim Terbiye Kurulu ile kabul edilen “ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ” ile 23.12.2009 tarih ve 26385 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” Elif YÜCE tarafından okundu ve zümre öğretmenlerince incelendi.

8. 2425 sayılı tebliğler dergisindeki Ortaöğretim kurumları disiplin yönetmeliği Önder KARAKOCA tarafından okunarak, zümre öğretmenlerince tekrar incelendi.    

                                                           

9. Zümre başkanı Ercan ÖZEN; derslere başlamadan önce ders konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine, konunun özelliğine uygun metotların seçilmesine, konun işlenmesi esnasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit metot, yöntem, anlatım tekniklerinin seçilmesine ilişkin öğretmenlerin titiz davranmaları gerektiğini, öğrencilerin derslerde daha etkin hale getirilmesi için her öğrenciye söz hakkı verilerek derslere katılmasının sağlanması, anlatımdan sonra örnekleme yapılarak pekiştirmenin sağlanması, önemini vurguladı. geç anlayan öğrencilerin tahtaya kaldırılması, deneylerden sonra gözlenen sonuçların öğrenciden istenmesi ve doğru sonuçların kaydedilmesi görüşleri benimsendi.

10. II.Dönemde Kimya dersinden 9 ve 10. sınıflarda 2 yazılı yoklama sınavı yapılacağı, verilecek sözlü notlarının adil, öğrenciyi onore edici ve destekleyici olmasının gerekliliği ve öğrencinin genel durumuna bakılarak verilmesi kararlaştırılmıştır.
11. Sınıflarda düzeni bozan ve başarısız öğrencilerle önce teke tek görüşülmesi ve özel olarak ilgilenilmesi, velileri ile görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. Öğrencilerin öğretmenlerle ve arkadaşları ile olan davranışlarında örnek olması gerektiğini ve bu olumlu davranışların başarılarını arttıracağı da belirtildi.

12. Derslerdeki aksaklıkların; ezbercilikten uzak, dersi derste öğrenme ilkesine dayanarak, özendirerek, araştırmaya yönlendirerek giderilmeye çalışılacağı  karara bağlandı.

13. Zümre başkanı Ercan ÖZEN;  zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek, başarılı bir dönem geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.dersimiz.com


               Elif YÜCE                                     Ercan ÖZEN                       Önder KARAKOCA

         Kimya Öğretmeni                             Kimya Öğretmeni                    Kimya Öğretmeni

                                                                 Zümre Başkanı(Md. Yrd.)                Md. Yrd.

                                                                                                            

UYGUNDUR

10 / 02 / 2013

                                                                            Adnan DENİZ

Okul Müdürü                                                                                                            

Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler:
Benzer Yazılar
Halkla İlişkiler Ve İletişim İle İlgili Kısa Notlar
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ - Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te halk “Bir ulusu oluşturan insan topluluğu,aynı ülkede oturan ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olan kişilerin tümü” olarak tanımlanmıştır. -  İlişki kavramı da “en az iki...
İdarecilik sınavı için Resmi Yazışma Kuralları notu
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI Resmi Yazışmada Kavramlar Resmi Yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı,resmi belge,resmi bilgi ve elektronik belgeyi; Resmi Belge: ...
En son tif giriş tutanaği dosyasi indir
  T.C. PAZARYOLU KAYMAKAMLIĞI Sefer Zengin İlkokulu Müdürlüğü    T U T A N A K T I R                   Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. maddesinin (ç) bendi gereği Müdürlüğümüzce 2012 yılında en son düzenlenen Taşınır İşlem Giriş Fiş Sıra Nosu  (7...
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
Meslek Hastalıkları ve Korunma      Meslek hastalığının tanımı yapılmadan önce meslek kelimesini tanımlamamız gerekiyor.     Meslek, sürekli olarak yapılması öngörülen, öğrenilmesi için belli bir eğitim ve/veya iş tecrübesi gerektiren, insanın haya...
Eğitim-öğretim Yılı İş Günü Takvimi 2013-2014
2013/2014 eğitim-öğretim iş günü takvimi, sizler için Sınavvar.net'te... İş günü takvimine indirmeden sayfamızdan ulaşmanız için döküman olarak paylaştık. Bu şekilde 2013/2014 eğitim-öğretim yılında okullar ne zaman açılacak ve ne zaman kapanacak? ...
2013-2014 Satranç Egzersiz Plani-Öğrenci Listesi-Okul Başvuru Formu
Hazırladığım 2013-2014 Ders Dışı Satranç Programında size uymayan bölümleri kırmızıyla gösterdim.  İstediğiniz değişikleri yapıp kumlanız için word ortamında ve en basit düzeyde hazırladım… Sizden ricam bu dosyayı değişiklik yapılmış gibi kendi adını...
Anneler Günü Kutlama Programı
Anneler Günü Kutlama Programı , Anneler Günü Kutlama Programı indir. Anneler Günü Kutlama ProgramıBÜYÜKKILIÇLI İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANNELER GÜNÜ PROGRAMIHayat başıma papatyalarla işlenmiş bir taç taktı… Papatyaların her biri...
Hayvanlar İle İlgili Bulmaca Etkinliği
Hayvanlar İle İlgili Bulmaca Etkinliği, Hayvanlar İle İlgili Bulmaca Etkinliği indir. hayvanlar ile ilgili bulmaca Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz....
Nasreddin Hoca Ve Keloğlan Boyama Sayfaları
Nasreddin Hoca Ve Keloğlan Boyama Sayfaları, Nasreddin Hoca Ve Keloğlan Boyama Sayfaları indir. Faydalı olması dileklerimle... Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz....
Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama
Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama, Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama indir, Cümleleri ve görselleri oluş sırasına göre sıralama çalışması  Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu ...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.